نتایج یازدهمین انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به شرح زیر می باشد

۱_دبیرانجمن اسلامی دانشجویان مستقل (واحد برادران):رضا باغجری
۲_دبیرانجمن اسلامی دانشجویان مستقل (واحدخواهران):زینب امیری
۳_قائم مقام دبیر تشکل:سیداحمدموسوی
۴_دبیرسیاسی واحد برادران:سیداحمدموسوی
۵_دبیرسیاسی واحدخواهران:سیده فاطمه موسوی
۶_دبیراموزشی واحدبرادران:مهدی سهوانی
۷_دبیراموزشی واحد خواهران:رضیه عباسی
۸_دبیرفرهنگی واحدبرادران:سعیدکشاورز
۹_دبیرفرهنگی واحدخواهران:راضیه معصومی فر
۱۰_دبیربخش تدارکات:کامبیزسهرابی و محمدپیله وران
۱۱_دبیرروابط عمومی:فاطمه بیژنی فر و هانیه ساکی