دومین برنامه ی طرح اشتراک مثبت با هدف اطعام نیازمندان و کارتن خواب ها به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد در آخرین شب آذرماه – شب یلدا – برگزار شد.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در این طرح که در روز سه شنبه برگزار شد، دانشجویان ناهار خود در سلف را با نیازمندان شریک شدند و به کمک شهرداری تعداد ۱۶۸۸ عدد ناهار بین نیازمندان منطقه مولوی توزیع کردند.