دوازدهمین انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه یاسوج برگزار شد

در اولین جلسه شورای مرکزی مسئولین واحد ها مشخص شدند و به شرح زیر می باشد:

آقای محمد مهدی قاسمی: دبیر تشکیلات

خانم علی پور :دبیر واحد خواهران

آقای شاهین آروین: روابط عمومی

آقای رضا رعیت پیشه: دبیر سیاسی

خانم نوروزی: دبیر آزاد اندیشی

خانم بازیار : دبیر فرهنگی

آقای سعید حسین: جان دبیر آموزش

خانم خودکامه : قائم مقام آموزش

آقای مهدی دشتبانی: دبیر رسانه