اکنون که جناب اقای غلامی گزینه تصدی‌گری وزارت علوم هستند توصیه‌ای که به عنوان یک دانشجو به ایشان دارم این است که رسالت خویش را فراموش نکنند. چه در بعد علمی که اصلی‌ترین رسالت هر دانشگاه است و چه در بعد فرهنگی و  دادن آزادی‌های منطقی و معقولانه به فعالیت‌های تشکل‌های مختلف حاضر در دانشگاه ها ؛ نه تشکل خاص و یک بار مصرفی که جز منافع حزبی و فردی چیز دیگری را در دانشگاه دنبال نمی کند و در این راستا از کَسی حمایت میکند که ازادی های واهی و منفعت های حزبی و جناحی آنان را خدشه دار نکند.
در این چند روزه که نام اقای غلامی  به عنوان گزینه ی وزارت علوم مطرح شده است عده ای از دانشجویان و ایضا تعدادی از نمایندگان مجلس در تخریب چهره و شخصیت ایشان واکنش هایی را داشته اند که گویا مطرح شدن ایشان به ضرر منافع آنان است.
با این حال توقعی که از آقای غلامی می‌رود این است که فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها را بدان جهتی سوق دهند که در تراز منافع انقلاب است نه جناح بندی‌های سیاسی تا دیگر دانشجویان دغدغه‌ی درگیری با وزارت علوم را نداشته باشند.
دیگر انتظاری که از ایشان داریم  این است که ؛ مطالبه گری ،که یکی از شاخص های جنبش های دانشجویی است را اهمیت گذارند و در جهت رشد و تعالی دانشگاه ها در حیطه علم و فرهنگ کوشا و مثمر ثمر واقع شوند.

مهدی مشایخ – دبیر سیاسی  انجمن اسلامی دانشگاه مازندران