زنان درجامعه نیمی ازجمعیت والبته نیمه فعال جمعیت راتشکیل میدهندچراکه زنان مربیان جامعه وتربیت کنندگان مردان ونسل های اینده هستند.درهیچ زمانی مانندامروزاین شرایط برای زنان مسلمان فراهم نشده است که بتوانندبه طورمستقل وظایف خودراشناسایی وبه ان عمل کنند.این شرایط مرهون نهضت امام خمینی ره است.درروزهای انقلاب ودردوران های مختلف ازجمله دفاع مقدس نقش بی بدیل زنان وحضورانان درجبهه مبارزات حق علیه باطل وپیشگامی انان دراین عرصه غیرقابل انکاراست. زنان به برکت حرکت امام راحل وانقلابی که ارزش های اسلامی درباره زنان رازنده کرد, به هویت مستقل خودپی برده و توانستندعلاوه برعمل به وظایف همسری ومادری خودودوشادوش مردان به فعالیت وحضوراجتماعی ونقش افرینی درعرصه جهادسیاسی وفرهنگی بپردازند. امام خمینی ره دربسیاری ازمواردازخانم هایی که نقش افرینی وجلوه های سیاسی داشته تقدیرکرده وانان رارهبران جامعه قلمدادمیکردند.باپیشرفت انقلاب اسلامی و قرارگرفتن ان دردهه چهارم عمرخود,نقش بی بدیل زنان نه تنهاکم رنگ نشده بلکه باتوجه به وضعیت جامعه کنونی,هجوم انواع تفکرات غربی وسکولارو بروزجبهه های جنگ نرم فرهنگی که به مراتب سخت ترازجنگ نظامی است ,لزوم شرکت زنان درجهاد فرهنگی_سیاسی بیش از پیش احساس میشود. این جهادگاهی درقامت تربیت فرزند وگاهی درقامت اقدام درراستای اگاهی بخشی برای مبارزه بافتنه هاست. درشرایط کنونی که فرهنگ غربی با دراختیارداشتن رسانه ها درصدداست تازنان راازنقش های حساس وارزشمنداجتماعی خوددورکندوالگوهای ساختگی ومبتذل زنان غربی رابه عنوان نمونه های زنان فعال اجتماعی معرفی کند, زنان بایدبتواننددراین میدان وظایف خودرابشناسندوزمینه های رشدوحرکت اصیل خودراشناسایی کرده وبه منصه ظهوربرسانند. زنان باتوجه به روحیه ازادمنشی وحریت خود میتوانندبهترازمردان دردفاع ازحق برخاسته وهرکجاحق راتشخیص دهندان رافریادبزنند. زنان باید بتوانند درجامعه وبرای تحلیل مسایل ازجزیی نگری به سمت کلی نگری قدم برداشته ونسبت به مسایل جهان تحلیل سیاسی داشته باشند.آنان بایدبتوانندبانگاهی کلان به موضوعات اساسی واصلی دین پرداخته وباتأسی ازپیشوایان دینی خودهمچون حضرت زهرا(س) وحضرت زینب س مسایل جهان پیرامون خودراازمنظرسیاسی درک نمایند.بررسی زندگی این زنان بزرگوارنشان میدهد که انان علاوه بردارابودن فضایل اخلاقی والا ازقدرت تحلیل سیاسی بررخورداربوده وعلاوه برالگوبودن به عنوان نمونه های ناب حجاب وحیا,به معنای واقعی ازرجال سیاسی زمان خودنیزبرتربوده اند.
زنان بایدبدانندکه موتورمحرک جامعه انان هستندوانجایی که جامعه دچارغفلت شده بی شک زنان جامعه ازوظایف خودغافل شده اند.زنان بایدبه این باوربرسندکه سیاسی بودن ارزش است وانان بایدهمچون سال های انقلاب ودفاع مقدس پرچم داران جهادهای فرهنگی وسیاسی پیش روباشند.

محدثه بخشی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان