دانیال داوودی افزود: این سانسور ارادی یا غیر ارادی یک نقص بزرگ است و در دراز مدت حافظه ی تاریخی ملت ایران را دچار انحراف خواهد ساخت؛ لذا متون دروس عمومی دانشگاه نیاز به یک بازنگری جدی دارد و نباید تاریخ معاصر در متون دانشگاهی سانسور شود.

وی اضافه کرد:باید این متون، با ادبیات نسل نو بازنویسی شوند، استدلال های غامض حذف گردند و به اقتضائات زمان بیش از پیش توجه گردد. اگر مسئولین مربوطه اقدام نکنند، اتحادیه ی مستقل این نیاز را در دانشگاه ها پاسخ خواهد داد.

داوودی در پایان گفت:امروز یک خطی در کشور سعی دارد چهره ی امریکا را بزک کند، این افراد باید بدانند که قطعا موفق نخواهند شد؛ چرا که جنبش دانشجویی امروز، همان موضع آذر ۱۳۳۲را در قبال استکبار دارد و اجازه ی تحریف و سانسور تاریخ معاصر را نخواهد داد.