به گزارش پایگاه خبری دانشجویان مستقل، اردوی آموزشی-تشکیلاتی شهید بهشتی طبق روال سال های گذشته و با هدف نیروسازی وافزایش توانمندی اعضای شورای مرکزی و فعال انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند با حضور ادوار این انجمن از روز چهار شنبه مورخ ۱۲ مهر  تا روز جمعه ۱۴ مهر برگزار شد.

روز اول اردو  به بحث اخلاق تشکیلاتی توسط محسن دشتبان از ادوار انجمن مورد بحث قرار گرفت و روز دوم نیز با توجه به اهمیت مسئله ولایت مطلقه فقیه در نوبت صبح بحث پاسخ گوی به شبهات و اثبات ولایت مطلقه فقیه توسط حمید نظریان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق وادوار انجمن ارائه شد.

همچنین در کلاس عصر نیز به تحلیل مسائل روز میانمار،برجام و همه پرسی کردستان عراق با حضور مصطفی احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بین الملل واز ادوار انجمن پرداخته شد

صبح روز سوم اردو،با بحث پیرامون چشم اندازبرای انجمن در  هیئت اندیشه ورزی متشکل از عضای شورای مرکزی وجمعی از ادوار انجمن آغاز گردید ودر ادامه کارگاه رسانه ونشریات با حضور دبیر سابق انجمن آقای مجتبی مرادی برگزارگردید و نشریات سال گذشته مورد تحلیل قرار گرفت.