نتایج انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه قم اعلام گردید

در اولین جلسه آقای سروش بستان پیرا به عنوان دبیر کل انتخاب شد . سایر مسئولیت های انجمن به شرح ذیل میباشد:

دبیر تشکیلات و پذیرش: آقای محمد رضا دباغ
دبیر سیاسی-اجتماعی : آقای حسین محمدی
دبیر فرهنگی-عقیدتی : آقای رضا نجفی
دبیر آموزشی_علمی : آقای محمد صادق محمد پور
دبیر تبلیغات و انتشارات : آقای سید سبحان بحرینی
دبیر مالی و تدارکات : آقای حبیب اکبری

اعضای علی البدل :

آقای محمد حسن مرادی_قائم مقام فرهنگی
آقای یداله رئیسی نژاد_قائم مقام سیاسی

ضمنا بنابر مصوبه شورای مرکزی آقای امیر فاضل گنج پور مسئول کمیته آزاد اندیشی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل معرفی شد