سید محمدرضا حسینی، عضو هیئت موسس اتحادیه در بیستمین سالروز اعلام موجودیت اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور‌‌:

آیه: قل انما اعظکم بواحده ان تقموا لله مثنی و فرادی یعنی تاسیس اتحادیه بر مبنای یک قیام.
بنده مهمترین شاخص، استحکام واستواری را برای تشکیلات قائل بودن می دانم.
ما تشکیلات را باید برای خودسازی بدانیم تا به آیه بواحده بودن برسیم.

استحکام درونی که خود دارای دو مبنا میباشد(قرآن و اهل بیت)هرگاه بیشتر شود،استحکام برونی نیز بیشتر می شود.