April 08,2020 | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

Independent Student News

نجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان خطاب به رئیس دستگاه قضا

دادستان کرمان بعنوان مدعی العموم به قضیه ورود پیدا کند/علل وقوع این فاجعه و عوامل آن معرفی شود

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در پی فوت تعدادی از هموطنان در مراسم تشییع شهید سلیمانی با ارسال نامه ای خطاب به رئیس دستگاه قضا ضمن د...

استان ها