بصیرت یعنی هشیار باشی تاریخ تکرار می شود ،نه با جزئیات بلکه با خطوط کلی،معاویه ها به سست عنصرهای سپاه علی چشم بسته اند…

آنجا که عده ای از روی هوای نفس وحب به مقام،عروسک خیمه شب بازی دشمنان دیرینه مان آمریکا وانگلیس واسرائیل شدند که دندان طمع تیز کرده بودند تا به هدفشان که براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بود برسانند…

فتنه ای را با ادعای تقلب درانتخابات کلید زدند اما به تدریج با تکیه بر شعار «انتخابات بهانه است،اصل نظام نشانه است»به حرمت شکنی درروز قدس وشعار به نفع اسرائیل ومرگ براصل ولایت فقیه وسرانجام هتاکی درروز عاشورای امام حسین پیش رفتند…

مردمی که ۸ماه آسایش ورفاهشان از بین رفته بود بحث امنیت ملی که درمیان آمد حماسه ساز شدند ومردانه به پای آرمانهای حضرت امام(ره)ماندند وعلی زمان مان را تنها نگذاشتند…

حال چه دولت درامور حصر نمادین  از خود سلب مسئولیت کند وعده ای لاشخور فریاد رفع حصر بزنند.

ملت ما بنا به گفته ی حضرت آقا:«با کسانی که با قساوت جوان بسیجی را زنده زنده سوزاندند،قهرندواشتی نخواند کرد»..

ملت ما با رقم زدن حماسه ۹دی ،باردیگر عزت واستقلال واتحادملیمان را به نمایش گذاشتند…

تا به جهانیان نشان دهند دررکاب سید علی دست هرکسی راکه نظام جمهوری اسلامی مارا نشانه گرفته باشد از این خاک قطع خواهند کرد..

دبیرواحدسیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان