نتایج هفتمین دوره‌ی انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه قم ( پردیس خواهران) اعلام شد.

در اولین جلسه خانم رعنا مقیسه به عنوان دبیر تشکیلات انتخاب شد

دبیر تشکیلات : خانم رعنا مقیسه
دبیر سیاسی : خانم مشکات حاجی حسینی
دبیر فرهنگی : خانم مریم مهدوی
قائم مقام فرهنگی : خانم فاطمه قربانی رضوان
دبیر آموزش : خانم حانیه دی‌جور
قائم مقام آموزش : خانم فاطمه زهرا حاجی مرادی
دبیر روابط عمومی وتبلیغات : خانم زهرا مقدم منش
دبیر مالی و تدارکات : خانم فاطمه داورمنش
دبیر مطالبات رهبری : خانم زهرا سادات حسینی