بسم الله الرحمن الرحیم

ما زنده از آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست

استقلال دانشجویی از احزاب و گروه ها در دانشگاه هرمزگان تاوان دارد!
نباید هم کسی صدای دانشجویان مستقل و انقلابی دانشگاه هرمزگان را بشنود؛ چراکه هیچگاه تملق و جانبداری از قطب های قدرت نکردند و سیاست زدگی را نخواستند.

امروز بزرگ ترین تشکل سیاسی دانشجویی استان هرمزگان محروم از کم ترین حقوق دانشجویی و تشکیلاتی است. حجم مخالفت ها و کارشکنی های مسئولین دانشگاه به نحویست که گویا کمافی السابق تلاش میشود انجمن اسلامی دانشجویان مستقل به ورطه انفعال و خموشی کشانده شود.
تشکلی که ایده ها و برنامه های انقلابی اش با اینکه گاهی به مذاق حضرات خوش نیامد، در سطح کشوری بازتاب داشته و بر افتخارات دانشگاه هرمزگان افزوده است.
هر تشکلی بدون آموزش، بدون کادر سازی، بدون پرورش و توانمند سازی نیروی نخبه جدیدالورود به نابودی کشانده میشود و امروزه در دانشگاه هرمزگان از اعزام دانشجویان به دوره های آموزشی و کادرسازی جلوگیری میشود!
با وجود پیوست نامه رسمی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل و نامه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و تاکید بر حضور دانشجویان انجمن اسلامی مستقل دانشگاه هرمزگان برای حضور در اردوی آموزشی_تشکیلاتی بهمن ماه در مشهد مقدس مکرراً معاونت فرهنگی دانشگاه هرمزگان کارشکنی میکند! در صورتیکه آقایان استحضار دارند که چنین اردویی هر ساله برگزار میشود و از ماه ها پیش بارها و بارها دبیر انجمن در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در حضور ریاست و معاونین محترم دانشگاه به این نکته اشاره کردند!

قطعا این حجم از مخالفت ها و کارشکنی ها قابل اغماض نیست و انجمن را در واقع فلج میکند که البته هرگز موفق نخواهند شد!

موجیم و موج از ماسه ها خواهش ندارد…
بعد از موج اعتراض محترمانه و نجیبانه دانشجویان در فضای مجازی و تجمع ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۶ و نادیده گرفتن صدای دانشجویان تشکیلاتی اعلام می داریم که در صورت ادامه این روند این بیانیه پایان کار نخواهد بود.