اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در نخستین جلسه رسمی پس از انتخابات و به شکل رای گیری دبیر جدید شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان را انتخاب کردند.

در این انتخابات ۹ نفر از دانشجویان (۵ نفر دانشجوی برادر و ۴ نفر دانشجوی خواهر) از بین نامزدها حائژ اکثریت آرأ شده و به مدت یکسال به عنوان عضو اصلی بزرگترین تشکل دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند که اسامی آن ها به شرح زیر است:
برادران:
۱.مسعود آراوند
۲.ساسان نظرپور
۳.ایاز سپهری راد
۴.ساسان روستایی
۵.رسول عسکری
عضو علی البدل:
صمد صادقیان

خواهران:
۱٫ صالحی
۲٫ اسدبلند
۳٫ پوریاسین
۴٫ طیوری
عضو علی البدل:
خانم سیادت

پس از برگزاری انتخابات، در اولین جلسه رسمی شورای مرکزی، اعضای شورا پس از استماع برنامه های نامزدها، مسعود آراوند دانشجوی کارشناسی رشته اقتصاد را به عنوان دبیر شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب کردند.

انجمن اسلامی دانشجویان مجموعه دانشجویایی با رویکرد اسلامی و انقلابی است که از بین دانشجویان دانشکده های مختلف انتخاب می شوند. این تشکل دانشجویی رسالت گسترش و تعمیق باورهای دینی و انقلابی، روحیه جهادی و ایثارگری را عهده دار بوده و در قالب اجتماعی و فرهنگی، دینی، سیاسی، صنفی و علمی در دانشگاه به فعالیت می پردازد.