مصاحبه خبرنگار خبرنامه دانشجویان ایران با محمدرضا گلرومفرد، دبیر روابط عمومی اتحادیه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور :