اولین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی آبادان برگزار شد.

در اولین جلسه شورای مرکزی مسئولین واحد ها مشخص شدند که اسامی آنان به شرح زیر می باشد:

دبیر کل: آقای محمد حلیلچی
دبیر کمیته عقیدتی: خانم زهرابدرانی
دبیر کمیته علمی-آموزشی:آقای میثم احمدی
دبیر کمیته سیاسی-اجتماعی: آقای محسن فرزین
دبیر کمیته مالی و تدارکات: خانم ریحانه سادات حسینی نیا
دبیر کمیته تبلیغات و انتشارات: زهرا چهرازی
دبیر کمیته تشکیلات و پذیرش: خانم کوثر البوغبیش