در اولین جلسه شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد محمدرضا محمدی به عنوان دبیر این تشکل دانشجویی انتخاب شد.

بنابراین گزارش، در این جلسه با رای شورای مرکزی محمدمهدی حسین آقایی به عنوان قائم مقام تشکیلات، محمد عسگری به عنوان دبیر سیاسی، سوده حسنی پازوکی به عنوان دبیر فرهنگی، مهرناز ایلخانی به عنوان دبیر واحد رسانه، علیرضا حمیدپور به عنوان دبیر مالی و تدارکات، راضیه ظفری به عنوان دبیر واحد صنفی و رفاهی،  فاطمه محسنی به عنوان دبیر واحد عقیدتی و امیرحسین پناهی به عنوان دبیر واحد پذیرش انتخاب شدند.

لازم به ذکر است، در حاشیه انتخابات شورای مرکزی، انتخابات اعضای شورای نظارت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد نیز برگزار شد و خشایار هنرآمیز فهیم، امیرحسین دارابی، محمدرضا گلرومفرد، یاسمن مهدوی فر و زینب صفورایی تواستند اکثریت آرا را کسب کنند.