دوباره رقابت های محترم انتخاباتی و بحث و جدل های سیاسی‌ و تکه انداختن ها و داد و‌بیداد ها و‌ در گوشی حرف زدن ها شروع شده.برای آن هایی که از سیاست خوششان می آید فرصت خوبی است برای غرق شدن در تحلیل کنش های سیاسی گوناگون، تلاش برای پیدا کردن منابع اطلاعاتی دست اول و رقابتی برای زودتر حل کردن پازل های مبهم مسایل انتخابات.
با وجود همه این اتفاقات، خیال می کنم بشود انتخابات را یک مانور تمرینی دانست برای همه.مانوری برای تمرین اخلاق و انصاف، تمرین احترام گذاشتن واقعی به عقاید مخالف و تمرین ادب و متانت.
فرهنگ سیاسی مردمان ما ضعف های بزرگی دارد که فرصت های انتخابات زمان بسیار مناسبی است برای کم تر کردنشان. واضح است که در این میان از هیچ گروهی به اندازه جوانان و دانشجویان نمی توان توقع داشت فضای عمومی جامعه را به سمت مولفه های فرهنگی مثبت سیاسی هدایت کنند؛ چرا که نه تنها نفعی در بازی های سیاست ندارند بلکه ‌روحیه حق طلبی و‌مطالبه گری تر و تازه ای دارند که در این مسیر بسیار کمک حالشان خواهد بود.
به هر صورت سوال ساده تر این است که اگر قرار باشد ما هم اشتباهات نسل قبل را تکرار کنیم و‌نسل بعدی را هم به همین شکل تربیت کنیم آن وقت چه امیدی هست به بهبود اوضاع؟
این وظیفه منحصر به فردی که به عهده مان است را دست کم نگیریم…

زهرا قمی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل