علی محمدپور به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انتخاب شد.
انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برگزار شد‌ و اعضای ‌جدید مشخص شدند.
پس از برگزاری انتخابات، در اولین جلسه شورای مرکزی، آقای علی محمدپور به عنوان دبیر شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انتخاب شد.
همچنین اسامی سایر اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به شرح زیر است:

سرکار خانم حاتمی : دبیر تشکیلات و پذیرش
سرکار خانم محمودی : دبیر آموزش
جناب آقای اسدی : دبیر سیاسی
سرکار خانم پاسدار : دبیر فرهنگی
جناب آقای کشتکانی : دبیر روابط عمومی
سرکار خانم دریجانی : دبیر مالی و تدارکات
عضو علی البدل : سرکار خانم مطهری