علیرضا فرخی به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز انتخاب شد.
انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز برگزار شد‌ و اعضای ‌جدید مشخص شدند.
پس از برگزاری انتخابات، در اولین جلسه شورای مرکزی، آقای علیرضا فرخی به عنوان دبیر شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز انتخاب شد.
همچنین اسامی سایر اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به شرح زیر است:

علیرضا زارع : قائم مقام تشکیلات و منابع انسانی
نرجس حریری : دبیر واحد خواهران
علیرضا مظفری : دبیر سیاسی
سیده کوثر هاشمی : دبیر فرهنگی
سمانه گیتی : دبیر آزاد اندیشی
عباس برمشوری : دبیر آموزش و مطالعات راهبردی
حسین زمان : دبیر مالی و تدارکات
علی شفیعی : دبیر روابط عمومی و تبلیغات