انتخابات تشکل انجمن اسلامی مستقل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد

و اعضای شورای مرکزی تا بعد به شرح زیر است:

علیرضا رحیمی: دبیر تشکیلات

یاسمین ذوالقدر

حانیه مقتدر

سعید جاویدپور

ادیبه مسجدی

علیرضا مروت

محمد رضا آسمند