در گذشته بیم آن می رفت که حوادثی از قبیل عاشورا که هویت شیعه را میسازند دچار تحریف گردند. همانطور که بسیاری از حوادث تاریخی دیگر دستخوش تغییرات اساسی شده اند. تعداد زیادی از وقایع تاریخی به دلایل مختلف یا محو شده اند یا دگرگون گشته اند. این نگرانی در مورد حادثه ی عاشورا با همت و درایت ائمه معصومین و به برکت مجالس روضه، از میان رفت و عاشورا بدون تحریف تا به اینجای مسیر رسیده است. در زمانه ی حاضر نیز با رشد فناوری ، امکان انتشار و نگهداری اسناد افزایش یافته بنابراین ترسی از تحریف عاشورا به عنوان یک خط و مسیر نیست. دشمنان و ایادی آنها که در مقابل حذف فیزیکی عاشورا شکست خوردند قطعا به دنبال تحریفی محتوایی خواهند بود ،تحریفی که از طریق آن اندیشه ی خود را درقالب شور حسینی به شیفتگان حضرت عرضه کنند و به این ترتیب بدون زحمت زیاد به مقاصد خود برسند. این خطر زمانی دو چندان می شود که ما ردپای نهضت عظیم حسین (ع) را در اکثر جریانات معاصر کشور میبینیم. به بیان دیگر به دست گرفتن عاشورا و تفسیر به رأی این حادثه و امثال این حوادث و نه حذف فیزیکی آنها، به معنای سلطه ی دوباره بر جهان تشیع خواهد بود و این فرصتی طلایی برای استعمار است.
حال سوال اینجاست که تحریف حادثه ای با این وضوح چگونه ممکن است؟
از لحاظ علم روانشناسی کل یک شکل، ادراک و معنایی فراتر از مجموعه اجزای آن در پی دارد. این موضوع در مورد حوادث نیز صدق میکند. فرض کنید هر حادثه حاصل مجموعه ای از رخدادهاست. در این صورت تفسیر هر رخداد بدون رجوع به اصل حادثه معنایی متناقض و گاه متضاد حادثه ی اصلی پدید می آورد و بدین گونه راه برای تحریف معنایی آن حادثه باز می شود. در چنین شرایطی دشمن ناکام مانده از حذف کامل عاشورا, در صدد برخواهد آمد تا با برجسته کردن یک اتفاق از حادثه ی عاشورا بدون توجه به کل آن, مسیر و معنایی متفاوت با روش امام و در جهت منافع خود ترسیم کند. شاید مثال تاریخی ساده ای این مطلب را روشن کند. شما تصور کنید افرادی با برجسته کردن صرف نظر کردن روسیه از حمله به تهران و بازگرداندن تبریز در دوره ی فتحعلی شاه, قرارداد هایی از قبیل گلستان و ترکمانچای را تطهیر کنند. در نتیجه این برجسته نمایی جزء به جای کل, تصویر ارائه شده از آن قرارداد بر خلاف واقع خواهد بود. ممکن است به ذهن خطور کند که مگر می شود به این سادگی تاریخ را تحریف کرد؟ باید توجه داشت که امپراتوری رسانه ای به راحتی قادر است یک مطلب را آن قدر برجسته کند که مطالب دیگر دیده نشود. در واقع ” از دل برود هر آنچه از دیده رود ” سر لوحه کار آنها قرارخواهد گرفت. خطر این نوع تحریف بسیار خطرناک تر از تحریف فیزیکی است. چراکه نشان دادن یک راه اشتباه بسیار پر هزینه تر از بستن یک راه است. و به همین دلیل نشان دادن درس های واضح و روشن عاشورا امروز مهم ترین وظیفه هیئات و دستجات عزاداری است.