شهاب عبدی بعنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه انتخاب شد.
انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار شد و اعضای جدید مشخص شدند.
پس از برگزاری انتخابات، در اولین جلسه شورای مرکزی، شهاب عبدی به عنوان دبیر شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه انتخاب شد.
همچنین اسامی سایر اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به شرح زیر است:

نائب دبیر
خانم حنفی

کمیسیون اجرایی
برادران : آقای محمد سلیمی
خواهران : خانم ستاره آشام

کمیسیون سیاسی
آقای فرهاد عبدزاده

کمیسیون آموزشی و فرهنگی
دبیر :خانم مائده خانی
نائب دبیر : آقای رضا اسماعیل زاده

کمیسیون نیروی انسانی
دبیر: آقای محمد علی امانی
نائب دبیر :خانم میلان

کمیسیون روابط عمومی
دبیر: آقای مبین خدایی
نائب دبیر : خانم سمانه شمسی

کمیسیون صنفی و رفاهی
آقای امید طهماسبی