سید مجتبی موسوی به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان انتخاب شد.
انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان برگزار شد‌ و اعضای ‌جدید مشخص شدند.
پس از برگزاری انتخابات، در اولین جلسه شورای مرکزی، آقای سید مجتبی موسوی به عنوان دبیر شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان انتخاب شد.
همچنین اسامی سایر اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به شرح زیر است:

سرکار خانم چاووشی : دبیر خواهران
سرکار خانم قادری: دبیر سیاسی
سرکار خانم ملکی فر : دبیر فرهنگی
سرکار خانم صادقی : دبیر آموزش
سرکار خانم حسن زاده : دبیر تبلیغات
سرکار خانم کرباسی : دبیر روابط عمومی
سرکار خانم عباسی : دبیر مالی و تدارکات