با برگزاری نخستین جلسه دهمین دوره شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون خرمشهر مسئولیت های مختلف این شورا به شرح ذیل تعیین شد:

 

۱- رضا باغجری ( دبیر تشکیلات)

۲- پدرام غلامی (واحد فرهنگی)

۳-  سعید برزگری ( واحد سیاسی)

۴- مهرداد جنت (واحد مالی و پشتیبانی)

۵- مهدی سهوانی (واحد آموزش)

 

۶- خانم امیری(قائم مقام و واحد تشکیلات خواهران)

۷- خانم گوبالی زاده ( واحد فرهنگی خواهران)

۸- خانم ابراهیمی ( واحد سیاسی خواهران)

۹- خانم عباسی ( واحد آموزش خواهران)

۱۰- خانم صالحی مجد( روابط عمومی)
۱۱- خانم بدری ( عضو علل بدل)