محمد اسدی در گفت و گو با نگاه آزاد، در حاشیه لغو مناظره اعلمی با الله کرم در دانشگاه مازندران که به دلیل عدم حضور یکی از طرفین صورت گرفت، گفت: انجمن اسلامی قبل از لغوِ مجوز مناظره دکتر اعلمی و دکتر الله کرم، از آقای دکتر اعلمی برای حضور در جمعِ انجمن اسلامی دانشگاه و بحث پیرامونِ «اندیشه‌ها و عملکردِ اصلاح طلبان، قانون اساسی و واقعیاتِ موجود» دعوت به عمل آورد.
وی افزود: اما متاسفانه آقای اعلمی نپذیرفت حضور یابد. گر چه رابط ایشان به انجمن اسلامی گفت: «ایشان برای دیدار با شما فرصت دارند، اما تاکید داشت که تا قبل از روز سه شنبه ایشان به دانشگاه نمی توانند بیایند.» طبیعتا نمی توانستیم با وجود این محدودیت ، در دفترِ انجمن اسلامی برنامه داشته باشیم. بنده خدمتشان عرض کردم که می توانیم در مکانِ دیگری میزبان ایشان باشیم اما رابطِ آقای اعلمی اصرار داشتند اگر می خواهید دکتر را ببینید، باید به محل اسکانِ ایشان بیایید.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران ادامه داد: به ایشان گفتم که مشی انجمن اسلامی دانشگاهِ مازندران، مانند برخی تشکل‌های خود باخته نیست که در محضرِ سیاسیونِ خارجِ دانشگاه همچون مریدی در برابر مراد حاضر می شوند و ما شان جنبش دانشجویی را فوقِ این می دانیم که به خدمتِ سیاسیون برسیم و عرضِ ادب کنیم. این سیاسیون هستند که باید برای احترام به دانشگاه و دانشجو، دعوتِ ایشان را پذیرفته و برای اندیشه‌ها و عملکردِ جریانی که به آن وابسته اند، پاسخگو باشند.
اسدی تصریح کرد: امروز عده ای جوری با سیاسیون برخورد می کنند، گویی دانشجو عمله سیاسیونِ خارج دانشگاه است. ما از جنابِ دکتر اعلمی انتظار داشتیم که فضای امروزِ جنبش دانشجویی را با جنبشِ دانشجویی وابسته به دولتِ ۸ سالِ اصلاحات اشتباه نگیرند و درکِ درست تری از فضای دانشگاه داشته باشند.
وی در پایان با بیان اینکه ما با لغوِ این برنامه توسط دانشگاه هم موافق نبودیم، خاطرنشان کرد: گرچه میزبانانِ این برنامه در ساختارشکنی و بی قانونی سابقه داشته و حتی برخی افراد و جریاناتِ اصلاح طلب در دانشگاه نیز به مشی خارج از دایره  اعتدالشان اعتراض دارند، علی ای حال انجمن اسلامی دانشگاه مازندران معتقد است که وقتی میهمانی دعوت شده و تشکیلاتی برای برگزاری برنامه ای تلاش کرده، باید برنامه را حفظ کرد و بنا به عرفِ مناظرات که در نیامدنِ یک طرف، وقت به طرف مقابل اختصاص می‌یابد بهتر بود دانشگاه خوش سلیقگی کرده و به این عرف عمل کند.