انجمن اسلامی دانشجویان مستقل علوم پزشکی آبادان در نظر دارد دوره آموزش مجازی تحت عنوان «دوره رویش» در بخش های مختلف سبک زندگی دانشجویی، فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، اسلام ۲۵۰ ساله، سواد رسانه ای، روش تحلیل سیاسی و انسان موفق انسان هدفمند برگزار نماید

تاریخ‌ ثبت نام و برگزاری دوره: ۲۰ اسفند ماه لغایت ۲۰ فروردین ماه