روز۱۳ابان محمل پیدایش حوادث سرنوشت ساز مختلفی درکشور ما بوده است؛۱۳ابان۴۲تبعیدحضرت امام (ره)،۱۳ابان۵۷شهادت جمع زیادی از دانش اموزان ودانشجویان درمقابل دانشگاه تهران وبالاخره۱۳ابان۵۸تسخیر لانه جاسوسی ایالات متحده توسط دانشجویان پیرو خط امام.

درپی دیدارهای وزیر امورخارجه ونخست وزیر دولت موقت(بازرگان)بامقامات امریکایی درزمان اوج خشم مردم به خاطر پذیرش شاه از سوی امریکا امام(ره)قطع امید خود از دولت موقت را اینگونه بیان میکنند:ای جوان ها نهضتتان را حفظ کنید،ننشینید،دیگران برای شما کاری نمیکنند…باتمام توان مبارزه خودراعلیه امریکا گسترش دهید…ماهرچه گرفتاری داریم از امریکا داریم….

با سخنان امام تنها جایی که فکر میرسید  باید گرفته شودسفارت امریکا بود.

جریان اسلام گرا برای مقابله با گروه های چپ وراست التقاطی  وبا توجه به ضعف عملکرد دولت موقت،قبلا اقدام به ایجاد یک تشکل منجسم درقالب انجمن های اسلامی دانشجویان کرده بود که به علت حضور اکثرموسسان این اتحادیه درجریان تسخیر سفارت اعلام موجودیت رسمی به تعویق افتاد.

روز۱۳ابان۵۸گروهی حدوداً چهارصدنفره از دانشجویان که در اولین بیانیه خود را«دانشجویان پیرو خط امام»نامیدند وخواسته اصلی شان، عدم دخالت ایالات متحده در امور داخلی ایران بود، سفارت را به تسخیر خود دراورند.

درپی تماس ها واصرارهای مکرر بازرگان ودولتش مبنی برخارج کردن دانشجویان ، امام اینگونه پاسخ میدهند:«ریشه های فاسد با من تماس گرفتند که دانشجویان را بیرون کنم»

اخر شب نیز مجددپیام فرستادند:«خوب جایی را گرفتید خوب نگه دارید ونگذاریداز دستتان دربیاورند.»

با این تاکیید حضرت امام قضیه تغییر کردودانشجویانی که رفته بودند تا سه روز بمانند،چهارصدوچهل وچهار روز ماندگار شدند!

اکثر افرادی که اسنادشان درلانه جاسوسی پیدا شدغیر از نیروهای وابسته به سلطنت، اعضای جبهه ملی و اکثراً شاگردان وهم فکران دکتر مصدق بودند.

پیامد های حرکت تحسین برانگیز دانشجویان انقلابی کشورمان، مرزهای افریقای جنوبی را نیز در نوردید وبه مبارزات این کنگره برضد تبعیض نژادی ونظام اپارتاید روح تازه ای بخشید.

همچنین کارتر(رییس جمهور وقت امریکا) بیان داشت که:«عجیب است که سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری کشور بزرگ ما نه در شیکاگو یا نیویورک بلکه در تهران تعیین میشود.

جریان اسلام گرا در دانشگاه ها که با نگاه مساعدحضرت امام وجمله تاریخی«بروید تحکیم وحدت کنید »درشهریور۵۹در قالب دفتر تحکیم وحدت فعالیت خودرا چهره ای منسجم بخشیده بود، در اوایل  دهه هفتاد به علت اتصال  برخی اعضای این اتحادیه به جریان های سیاسی خارج دانشگاه تبدیل به یک جریان وابسته تک صدا شد که هر انتقادی به دولت وقت را به معنای نفی حاکمیت تلقی میکرد وشعارهایی از قبیل«مخالف هاشمی،مخالف رهبر است، مخالف رهبری، دشمن پیغمبر است»رواج یافت.

مهم ترین اسیب این رکود وارد شدن افرادی به انجمن اسلامی بود که پایبندی محکمی به مبانی این اتحادیه نداشتند در نتیجه جنبش دانشجویی که روزی افتخارش دفاع از عدالت وکیان ایران اسلامی بود، داعیه دار دموکراسی شد وبه بهانه ازادی بیان، اتش زدن درب دانشگاه ، فحاشی وضرب وشتم دیگر دانشجویان را در کارنامه خود ثبت کرد.

بعد از ان دفتر تحکیم وحدت اندیشه های امام راحل را درقالب تفکرات خاتمی دنبال کرد.

درنتیجه این انحرافات برخی از انجمن های اسلامی دانشجویان عضو این دفتر توانستنددر۱۳ابان۷۸جریان اسلام گرا درقالب«اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور »اعلام موجودیت نمایند وبا شعار{نقدحکومت اری، نفی حاکمیت هرگز}ازسوی رهبر انقلاب مفتخر به دریافت لقب«فرزندان انقلابی من» وپیام هایی از این دست شدند.

واما امروز انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه ازاد اسلامی شهرکرد با شعار ولایت مداری وبه دور از سیاست  بازی های جناحی  تلاش خودرا براب رسیدن به جامعه ای اسلامی وزمینه سازی برای ظهور حضرت ولی عصر عجل الله انجام میدهد وبا اغوش باز منتظر دیدار شما دانشجویان مسلمان انقلابی است.

یاسمن علیمحمدی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی  دانشگاه ازاد اسلامی شهرکرد