جزوه حاضر به منظور شناخت بیشتر نسبت به نظام فکری حضرت آیت الله خامنه ای (حفظه الله) در حوزه تمدن نوین اسلامی تدوین شده است.با توجه به اینکه اکنون در مرحله ایجاد دولت اسلامی هستیم، فصل سوم به طور تخصصی به این مهم اختصاص یافت.

در پایان نیز با توجه به شرایط سیاسی کشور و مقتضیات زمان، دو بخش «گفتاری در کارامدی دولت یازدهم» و «فهم مشترک جامعه از دولت روحانی» به جزوه موجود ضمیم گشت.

واحد آموزش اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل

 

download