بسم الله الرحمن الرحیم

ولتکن منکم امۂ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون.

باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند!و آن ها همان رستگاران اند.

۶۳سال پیش در چنین روزی دولت محمدرضا شاه به خواسته ی دانشجویان دانشگاه تهران بی اعتنایی کرد و در واکنشی خصمانه و به زبان اسلحه و گلوله با آنان سخن گفت و با ریختن خون سه دانشجو، هویت حقیقی خود را آشکار کرد.

دانشجویی که طبق گفته ی امام خمینی موظف است با هر وسیله ممکنه ملت را هرچه بیشتر آگاه کند و از نیرنگ های گوناگون دستگاه ،پرده بردارد و اسلام عدالت پرور را به دنیا معرفی کند.

دانشجویی که درسال ۱۳۵۸ لانه ی جاسوسی را تسخیر کرد و یک تو دهنی به استکبار جهانی زد و به قول امام انقلاب دوم را به پا کرد.

و اینچنین شد که ۱۶ آذر ماه برای همیشه روز دانشجو لقب گرفت.

آری ما هم دانشجو هستیم و اگر لازم باشد مانند قندچی، شریعت رضوی و بزرگ نیا دربرابر تفنگ دشمن می ایستیم و خون خود را فدای این انقلاب میکنیم.

آری ماهم دانشجو هستیم و برای پیشرفت کشور، خودمان کمر همت میبندیم و هیچگاه چشممان به دستان استکبار و کدخدا نخواهد بود.

و حرف آخر این که طبق گفته رهبرمان تا قیامت از استکبار و آمریکا بیزار خواهیم بود و با صدای بلند میگوییم:

“مرگ بر آمریکا”