جنگ نرم و سرد بین ایران و عربستان آتش بس ندارد! سعودی ها عراق را متحد ایران می بینند، حیات خلوتشان در یمن را از دست داده اند،پروژه داعش در سوریه شکست خورده، در روسیه با یک (( نه )) بزرگ مواجه شدند، قطر را از دست دادند، ترکیه متمایل به محور مقاومت شده و همه همه یعنی شکست ایدئولوژی و استراتژی منطقه ای سعودی!

استعفای حریری نخست وزیر  توطئه ای برای کشاندن فتنه ای جدید به منطقه و لبنان است که در نتیجه ایران و حزب الله لبنان را عامل این آشفتگی ها بنامند زیرا بواسطه این استعفا، انتخابات در لبنان به تعویق می افتد و شرایط مستعد آشوب و تفرقه میشود.

سلسله شکست های عربستان به دلیل ضعف سیاستگذاری و راهبردهای کینه توزانه خالی از برنامه ریزی ادامه خواهد داشت.

روند استعفا، بیان جملات خصمانه، استرس،  سفرهای پی در پی به عربستان و مهم تر از همه استعفا در خارج از کشور همه نشان از دیکتهکردن استعفا از سوی عربستان به سعد حریری دارد.

آشوب جدید در راه است، آشوب درونی در لبنان!

سعودی ها و هم پیمانانش سعی در بهم زدن امنیت لبنان و ایجاد نارضایتی عمومی در مردم این کشور نسبت به ایران و حزب الله دارند.

مشغول کردن حزب الله به داخل کشور، دست وی را تا حدودی از فعالیت های میدانی علیه داعش و کمک به سوریه کوتاه میکند و همچنین در بلند مدت وجود حزب الله هم به خطر می افتد.

شکست سعودی ها با توجه به وحدت لبنانی ها در مشکوک بودن استعفای حریری، محبوبیت حزب الله و بدنامی سعودی ها حتمیست فقط باید از فتنه های احتمالی جلوگیری کرد تا هزینه ی جدیدی بر گرده محورمقاومت ننشیند.

حمزه دستیار – دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان