انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

👈در اولین جلسه شورای مرکزی مسئولین واحد ها مشخص شدند که اسامی آنان به شرح زیر می باشد:

آقای ایاز سپهری راد (دبیر کل)
آقای علی اسدی (دبیر تشکیلات)
آقای محمد جهاد (دبیر سیاسی)
آقای عرفان عباسی (دبیر فرهنگی)
آقای محمدعلی دهقان پور (دبیر امور مالی)
خانم منصوری (نائب دبیر)
خانم خلاصی اهوازی (دبیر فرهنگی)
خانم بشیری (دبیر آموزش)
خانم قهرمانی (دبیر روابط عمومی)