با توجه به برگزاری چهاردهمین دوره ی انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا و انتخاب اعضای جدید، براساس نخستین جلسه شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مسئولیت های شورای مرکزی جدید به شرح زیر است:

دبیر تشکیلات: آقای علی الوندی

جانشین تشکیلات: آقای سید محمد حسین حسینی

دبیر واحد سیاسی: آقای داود طالبی

دبیر واحد تبلیغات: آقای علی ترابی

دبیر واحد فرهنگی: خانم زینب زارع زاده

دبیر واحد علمی—صنفی: خانم خدیجه حاجیلویی

دبیر واحد روابط عمومی: خانم مهدیه سادات خضری