انتخابات شورای مرکزی این اتحادیه دانشجویی در ادامه بیستمین نشست سالیانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد و طی آن اعضای جدید شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان مستقل؛ انتخابات اعضای جدید شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد.

پس از برگزاری انتخابات با حضور اعضای شورای عمومی این اتحادیه، جناب آقایان سجاد اسدی (دانشگاه سمنان)، حمزه دستیار (دانشگاه هرمزگان)، معین رضیئی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، سید ایمان احمدی (دانشگاه یزد)، حسین رجبی (دانشگاه محقق اردبیلی) و همچنین سرکار خانم ها الناز گازرانی (دانشگاه تهران)، زهرا ایزدی (دانشگاه یزد) به عنوان اعضای اصلی بیستمین شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور انتخاب شدند.

همچنین جناب آقایان پیام مرادی، محمدرضا محمدی و امیرحسین پناهی به عنوان اعضای علی البدل شورای مرکزی این اتحادیه دانشجویی انتخاب شدند.

بیستمین انتخابات شورای مرکزی در ادامه بیستمین نشست سالیانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور با حضور اعضای شورای عمومی شامگاه پنج شنبه ۱۷ مردادماه برگزار شد.